خداوندا پناهم باش...

یارم باش...

جهان تاریکی محض است...

میترسم...

کنارم باش...

خدایا...


این روزها بیشتر از آنکه پشت و پناهم باشی...

محتاج اینم که کنارم و پهلو به پهلو ام قدم بزنی!

کاش انسان ها یاد میگرفتند

از کنار هم عبور کنند ،

بــی آنکه برای اثبات حضورشــــان

نیــــازی به تنـــه زدن داشته باشند

چه ساده عادت می کنیم گاهی

به بودن ها

و این بار شاید

نبودن ها...

و به این روزها هی عادت می کنم